Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Produkt- og tjenesteinformasjon

Informasjon om våre produkter og tjenester er delt inn i 5 hovekategorier. Eiendom, plan, kart, veg og foto. For produktoversikt pr. kommune, gå til "Produktkatalogen" i venstremeny, og prøv ut våre ulike søkemuligheter.
Alle informasjonsproduktene er priset inklusive merverdiavgift.

EDR Direkte

Hva kan Eiendomsregisteret gjøre for deg?

Eiendomsregisteret gir tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og borettsandeler, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen.

Disse forvaltes begge av Statens kartverk. Informasjonen oppdateres fortløpende i takt med registrering hos Tinglysingsmyndigheten. Med eiendomsregisteret kan du for eksempel sjekke eierforhold (hjemmel), skjøte, bruksareal, pengeheftelser og målebrev. Oppdatert informasjon fra Eiendomsregisteret kan ved hjelp av webservice-teknologi integreres direkte inn i eget saksbehandlingssystem for gjenbruk og behandling.

•Grunnboka:

Statens Kartverk Tinglysningsmyndigheten har ansvar for føring og oppdateringer av Grunnboken. Grunnboken består av følgende:

•Gammel grunnbok er scannede kopier av de gamle manuelle grunnboksarkene som ble ført av domstolene før Elektronisk Grunnbok ble etablert.
•Grunnbok eiendom og grunnbok borett inneholder all tinglyst informasjon om juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eiendom. Grunnboken gir deg tilgang til:
•Hjemmelshavere
•Heftelser
•Leieavtaler med heftelser
•Servitutter
•Grunndata
•Rettigheter på annen eiendom
•Pantedokument

Du kan også bestille grunnboksutskrifter og utskrifter fra panteboken:

•Bekreftet grunnboksutskrift er den offisielle, attesterte utskriften som leveres i posten fra Tinglysingsmyndigheten. Elektronisk grunnboksutskrift inneholder den samme informasjonen uten attestasjon og leveres som E-post.
•Panteboksutskrift er en offisiell og attestert kopi av det tinglyste dokument og blir sendt i posten fra Tinglysingsmyndigheten
•Det er også mulig å søke på og bestille utskrifter fra den historiske grunnboken på samme måte som for den dagsaktuelle informasjonen. Historikken omfatter all informasjon som er registrert etter at Tinglysingsmyndigheten startet med elektronisk registrering og lagring.
Matrikkelen er det norske registeret over teknisk informasjon for fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Før ble tekstinformasjon og kartdata ført i to forskjellige systemer, henholdsvis GAB og DEK. Dette er nå integrert i matrikkelen. Kommunene har ansvaret for å oppdatere matrikkelen, og den driftes av Statens Kartverk. Detaljinformasjon fra matrikkelen kan hentes via matrikkelnummeret. Om du ikke har dette nummeret, kan dette finnes om du søker på hjemmelshavers navn eller eiendommens adresse.

 

Eiendomsreg

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com